Algemene voorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden van Polydur Products

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop, leveringen van alle goederen en diensten die door Polydur Products in de handel worden gebracht en/ of versterkt. De koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. Algemene of specifieke door de koper gehanteerde inkoopvoorwaarden worden door Polydur Products niet aanvaard.

Voorwaarden

1. De verkoper is aan de opgegeven prijzen gebonden gedurende veertien (14) dagen na verzending van de betreffende offerte. Documentatie, verwerkings- en andere adviezen, begeleiding en inspectie en naar beste weten en kunnen verstrekt respectievelijk uitgevoerd, evenwel vrijblijvend en blijven buiten verantwoordelijkheid van de verkoper. Belastingen, die ten tijde van het sluiten der koopovereenkomst niet bestonden, doch niettemin de levering belasten, worden aan de koper doorberekend. Alle prijzen zijn excl. BTW indien anders aangegeven.

2. Vertraagde levering(en) geeft generlei recht op schadevergoeding of annulering der overeenkomst. Opgegeven datums kunnen alleen indicatief zijn.

3. De verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4. Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van de verkoper tot aan het moment waarop alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van de verkoper op koper volledig door de koper zijn betaald. De goederen kunnen onmiddellijk door de verkoper worden teruggevorderd indien de koper zich niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of de verkoper aanleiding aan te nemen of een vermoeden heeft dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De kosten verbonden aan deze terugname zal aan de koper in rekening worden gebracht. De terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben.

5. Orders worden franco in België en op de overeengekomen locatie geleverd. Voor orders in Nederland gelden het onderstaand tarief.

Colli (doosje)                    €55,00 excl. BTW

Leveringen: Het is mogelijk om een tijdlevering af te spreken. Hiervoor gelden onderstaande toeslagen per afzonderlijke levering of adres.
Tijdstip                                Toeslag
Voor 8u                               €110,00 excl. BTW
Voor 10u                             €65 excl. BTW
Voor 12u                             €30,00 excl. BTW

6. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van de koper niet op en kunnen schriftelijk ter kennis van de verkoper worden gebracht binnen de in onderstaande omschreven termijnen.

Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer de koper tot verwerking of een doorlevering is overgegaan terwijl de koper door een eenvoudige controle het beweerd gebrek had kunnen constateren. Geen klacht is toegestaan op grond van technische onvermijdbare afwijkingen van kleuren en eigenschappen.

Klachten aangaande de verpakking, verkeerde opmaak, manco’s, gewichten, aantallen en de berekende prijs moet gebeuren binnen de termijn van veertien (14) dagen na aflevering der goederen. Klachten na deze termijn zijn niet geldig.

Klachten over de kwaliteit van de geleverde goederen moeten binnen een termijn van veertien (14) dagen nadat de koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt, doch in geen geval later dan zes (6) maanden na levering van de goederen. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld, dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend.

De ondeugdelijkheid van de geleverde producten kan door de koper, met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel, slechts worden aangetoond door het voorleggen van een rapport van het W.T.C.B.. De kosten van deze rapportage is ten laste van de in het ongelijk gestelde partij.

De schadevergoedingsplicht van de verkoper terzake van ondeugdelijkheid van de geleverde goederen zal nimmer het factuurbedrag van de goederen, waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen, te boven gaan. In geen enkel geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade, hoe ook genaamd en uit welke hoofde ook, geleden.

Op de koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de koper zijn geleverd.

7. De koper is, behoudens anders luidend beding, verplicht de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting, te voldoen.

Indien de koper het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij aan de verkoper een rente verschuldigd van 1,25% van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden.

Bij onverantwoorde niet-betaling is de koper bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling van rechtswege of welke vorm dan ook, een vergoeding verschuldigd van 12% op de hoofdsom, met een minimum van €50,00 en een maximum van €150.000,00. Door niet tijdige betaling is de gehele schuld, ook het niet-vervallen deel daarvan, onmiddellijk opeisbaar. 

Buiten het verschuldigde bedrag is de verkoper gerechtigd van de koper alle kosten te vorderen die door niet-betaling van de koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke inningskosten.

8. Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen, zullen alle geschillen, kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen, uitsluitend berecht worden door de rechtbanken van het arrondissement Brugge.

9. Waar onze verkoop- en leveringsvoorwaarden te kort schieten, beroepen wij ons op de verkoop- en leveringsvoorwaarden van FeMa.